پزشکـان عضـو انجمـن

- ورقائی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
شمسی شفیعی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
- آواسیان فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
مازیار مجتبوی نائینی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
همایون شهیدی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
فاطمه معینی نیا فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
غزاله شجاع رضوی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
کیان خداداد فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
تبسم فاخری فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
امیر حسین فقیه فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
- واحدیان فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محمدرضا وحیدفر فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محمدرضا مرتضوی زاده فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محمد فرات یزدی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محمد عباسی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
علیرضا احمدی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محسن محمدیان فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
محمدرضا اوزی فوق تخصص خون و سرطان بالغین...
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران می باشد.