• درمانى جدید براى بیمارى CML

درمانى جدید براى بیمارى CML

رئیس جلسه :دکتر محسن رضوی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست

رئیس جلسه :

Introduction; The History of CML Treatment
سخنران: دکتر محسن رضوی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
Diagnosis & Molecular Monitoring of CML
سخنران: دکتر بهزاد پوپک
دکتری تخصصی هماتولوژی پاتولوژى
How to Choose between Different TKIs; From Evidence to Practice
سخنران: دکتر جوزف ساليو
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
Treatment Free Remission in Patients with CML
سخنران: دکتر علی شهریاری احمدی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
Practical Considerations of Prescribing Dasatinib
سخنران: دکتر فرزانه اشرفی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست

پنل

دکتر محسن رضوی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
دکتر بهزاد پوپک دکتری تخصصی هماتولوژی پاتولوژى
دکتر جوزف ساليو فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
دکتر علی شهریاری احمدی فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
دکتر فرزانه اشرفی فوق تخصص مدیکال انکولوژیست

درمانى جدید براى بیمارى CML

رئیس جلسه : دکتر محسن رضوی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست

سخنرانان

Introduction; The History of CML Treatment
سخنران: دکتر محسن رضوی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
Diagnosis & Molecular Monitoring of CML
سخنران: دکتر بهزاد پوپک
دکتری تخصصی هماتولوژی پاتولوژى
How to Choose between Different TKIs; From Evidence to Practice
سخنران: دکتر جوزف ساليو
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
Treatment Free Remission in Patients with CML
سخنران: دکتر علی شهریاری احمدی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
Practical Considerations of Prescribing Dasatinib
سخنران: دکتر فرزانه اشرفی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست

پنل

دکتر محسن رضوی
فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
دکتر بهزاد پوپک دکتری تخصصی هماتولوژی پاتولوژى
دکتر جوزف ساليو فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
دکتر علی شهریاری احمدی فوق تخصص مدیکال انکولوژیست
دکتر فرزانه اشرفی فوق تخصص مدیکال انکولوژیست