1401/05/03

برگزاری اولین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

برگزاری اولین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران در شهر تبریز با همکاری مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ های 27، 28 و 29 مهرماه سال 1401 در هتل کایا لاله پارک تبریز

بیشتر

1401/04/01

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO برای مبتلایان به سرطان کولورکتال

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO برای مبتلایان به سرطان کولورکتال

بیشتر

1401/04/01

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO برای مبتلایان به سرطان معده

ترجمه فارسی راهنمای بالینی ESMO برای مبتلایان به سرطان معده

بیشتر

1401/03/25

کنفرانس علمی Diffuse Large B_Cell Lymphoma

کنفرانس علمی Diffuse Large B_Cell Lymphoma توسط انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1401/02/28

وبینار (MPN Management Forum Discussion)

وبینار (MPN Management Forum Discussion) با همکاری شرکت نوارتیس و انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1401/02/28

وبینار (GVHD Management Forum Discussion)

وبینار (GVHD Management Forum Discussion) با همکاری شرکت نوارتیس و انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1400/12/21

برنامه سرطان معده و برنامه سرطان پستان در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

دسترسی به فایل ارائه سخنرانی برنامه سرطان معده و برنامه سرطان پستان در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1400/12/19

برنامه سرطان پروستات و برنامه پیوند مغزاستخوان در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

دسترسی به فایل ارائه سخنرانی برنامه سرطان پروستات و برنامه پیوند مغزاستخوان در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1400/12/18

برنامه سرطان لوکمی حاد و برنامه سرطان کولورکتال در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

دسترسی به فایل ارائه سخنرانی برنامه سرطان لوکمی حاد و برنامه سرطان کولورکتال در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر

1400/12/17

برنامه تازه های هماتولوژی و انکولوژی و برنامه سرطان ریه در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

دسترسی به فایل ارائه سخنرانی برنامه تازه های هماتولوژی و انکولوژی و برنامه سرطان ریه در بیستمین کنگره سراسری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی ایران

بیشتر