1399/12/11

زنده یادجناب آقای دکتر جهانگیر رافت استاد پیشکسوت انکولوژی به جهان باقی شتافت

زنده یادجناب آقای دکتر جهانگیر رافت استاد پیشکسوت علم پزشکی و از پایه گذاران درمان سرطان در کشور و ناجی هزاران زندگی به دیدار معبود شتافت .

بیشتر